Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to NIKAD HEROIN
gototopgototop
Nema online članova
feed image
feed image
feed image
Tercijalna prevencija
ponedeljak, 26 januar 2009 17:54

 Tercijalna prevencija podrazumeva prevenciju ponovne pojave bolesti, odnosno sprečavanje ili ograničavanje efekata preostalih simptoma.Tercijalna prevencija svakako znači LEČENJE I REHABILITACIJU zavisnika, i njihovu REINTEGRACIJU u društvo.

 

Iz Nacrta strategije za borbu protiv droga u Republici Srbiji za period od 2008. do 2012. godine

            3.3. Lečenje

            Lečenje je proces kojim se postižu apstinencija, odnosno smanjenje korišćenja droga i smanjenje posledica do kojih korišćenje droga može dovesti. Savremeni programi lečenja su koncipirani tako da u sebi integrišu farmakološke, psihoterapijske i socioterapijske metode i intervencije, a prilagođeni su individualnim potrebama i mogućnostima svakog pacijenta.

            Lečenje se sprovodi kroz organizovani sistem zdravstvene zaštite i u skladu sa usvojenom doktrinom lečenja i važećim zakonima u Republici Srbiji. Svi programi lečenja su usklađeni sa propisanim standardima, smernicama i protokolima.

            Ciljevi jesu:

            1) povećanje broja korisnika droga obuhvaćenih programima lečenja;

            2) povećanje dostupnosti programa lečenja, uključujući i supstitucionu terapiju;

            3) smanjenje morbiditeta i mortaliteta kao posledice korišćenja droga (povećanje efikasnosti lečenja).

            Mere:

            - definisanje doktrine, smernica i protokola lečenja;

            - donošenje propisa u oblasti lečenja bolesti zavisnosti;

            - unapređenje organizacije i kvaliteta rada zdravstvene službe, uključujući i kazneno-popravne zavode;

            - povećanje kapaciteta za vanbolničko lečenje (ambulante, dnevne bolnice);

            - sprovođenje kontinuirane edukacije zdravstvenih radnika i saradnika koji učestvuju u terapijskim programima;

            - obezbeđivanje savremenih farmakoloških preparata.

            Usvojeni princip decentralizacije u prvom koraku podrazumeva definisanje četiri centra – referentne zdravstvene ustanove za prevenciju, ranu dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac), za teritoriju koja pokriva dva miliona stanovnika.

 

            Prevencija, rana dijagnostika i lečenje se sprovodi uz kontinuiranu saradnju zdravstvenih ustanova sa: centrima za prevenciju pri organima lokalne samouprave, organima unutrašnjih poslova, pravosuđem, ustanovama socijalne zaštite, ustanovama u oblasti obrazovanja, kulture i sporta, crkvom, poslodavcima, nevladinim organizacijama i dr.

            3.4. Rehabilitacija i socijalna reintegracija

            Rehabilitacija i socijalna reintegracija predstavljaju skup aktivnosti i mera kojim se osobama koje su koristile ili koriste droge pomaže da se uključe u različite oblike društvenog života, poboljšaju kvalitet života i smanje štetne posledice prouzrokovane korišćenjem droga (siromaštvo, neobrazovanost, nezaposlenost, kriminalitet, prostitucija, HIV i druge krvnoprenosive bolesti, socijalna depraviranost, mentalni poremećaji i sl).

            Programi rehabilitacije i socijalne reintegracije usklađeni su sa usvojenom doktrinom lečenja i propisima u ovoj oblasti.

             Ciljevi jesu:

            1) uključiti što veći broj osoba koje su koristile droge u programe rehabilitacije i socijalne reintegracije;

            2) povećati rehabilitacione potencijale korisnika droga za bolje funkcionisanje u porodici ili drugoj društvenoj grupi;

            3) omogućiti završetak školovanja, prekvalifikaciju, zapošljavanje i efikasno radno funkcionisanje;

            4) smanjiti broj osoba koje se vraćaju korišćenju droga nakon lečenja.

            Mere:

            - razvijanje programa rehabilitacije i socijalne reintegracije (ustanove socijalne zaštite, nevladine organizacije i druga udruženja);

            - kontinuirana edukacija osoba koje realizuju programe;

            - razvijanje tehnika motivacije za pristupanje terapijskim ili programima za smanjenje štete prouzrokovane korišćenjem droga i upućivanje u iste;

            - osnivanje i vođenje terapijskih zajednica i komuna, osnivanje stambenih jedinica za rehabilitovane zavisnike i porodice sa decom;

            - osnivanje udruženja zavisnika, udruženja roditelja i drugih članova porodica u cilju samopomoći i uzajamne pomoći;

            - omogućavanje lakšeg završavanja školovanja, prekvalifikacije i zapošljavanja za zavisnike koji dolaze iz terapijskih zajednica, komuna ili iz kazneno-popravnih zavoda.