Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to NIKAD HEROIN
gototopgototop
Nema online članova
feed image
feed image
feed image
Faze lečenja
nedelja, 04 januar 2009 15:14

Faza detoksikacije i stabilizacije

Medicinska detoksikacija predstavlja početni i akutni stadijum lečenja bolesti zavisnosti sa ciljem apstinencije. Međutim, stručni izraz `detoksikacija’ se odnosi i na sindrom potpunog odvikavanja (tj. neuro-adaptaciju) kao i na stanje stabilizacije akutnih fizioloških i emocionalnih simptoma koji se javljaju nakon prestanka uzimanja opojnih supstanci.

`Potpuna detoksikacija´ je neophodna samo u slučajevima zavisnosti od određenih vrsta psihoaktivnih supstanci, naročito nikotina, alkohola, opijuma (dobija se od opijumskog maka), barbiturata i benzodiazepina. Pri odvikavanju od ovih vrsta supstanci najčešće nastaju sledeći simptomi: glavobolja, bol u kostima, groznica, drhtavica, napadi i konvulzije u težim slučajevima, vodnjikave oči, curenje iz nosa, dijareja i emocionalni problemi. I same opojne droge mogu da budu uzročnici ovih simptoma, ali, iako se ovi simptomi izuzetno teško podnose, vrlo retko su opasni po život pacijenta. Alkohol, barbiturati i benzodiazepini mogu takođe da izazovu napade, konvulzije i srčanu aritmiju i da ugroze život pacijenta, zavisno od istorije bolesti i opšteg zdravstvenog stanja zavisnika.

U svim slučajevima prestanka redovnog uzimanja droge, uključujući amfetamine, kokain i halucinogene droge, nastaje akutni period fiziološke i emocionalne nestabilnosti (kod halucinogenih droga taj period traje jedan do tri dana, a kod amfetamina ili kokaina traje i do dve nedelje). Iako zavisnici ovaj period teže podnose, njihovo stanje će se u skoro svim slučajevima smiriti i bez zvanične zdravstvene nege.

Pokazatelji uspeha u fazi detoksikacije i stabilizacije

• Značajno poboljšanje fiziološkog i emocionalnog stanja
Odsustvo ozbiljnih zdravstvenih ili psihičkih komplikacija
Integracija i učestvovanje u rehabilitacionom programu

Faza rehabilitacije i prevencije recidiva

Za rehabilitaciju su spremni oni pacijenti kod kojih je završen akutni period fizioloških ili emocionalnih posledica apstinencije i kojima je potrebno usmerenje ka promeni ponašanja i suzbijanju žudnje za drogom. Praktični ciljevi ove etape lečenja jesu da se spreči povratak drogi, što bi zahtevalo ponovnu detoksikaciju/stabilizaciju; da se pacijentu pomogne da suzbije žudnju za alkoholom i/ili drogom, putem održavanja potpune apstinencije ili putem supstitucione terapije; i da se pacijentu pomogne u poboljšanju sopstvenog zdravlja i uspešnom obavljanju društvenih funkcija, jer je ovaj oblik napretka u stilu življenja važan da bi se održala kontrola nad upotrebom droge.

Iako širom sveta većina programa za rehabilitaciju polaze od apstinencije kao osnovnog cilja, postoji značajan broj programa u Australiji, Zapadnoj Evropi i Severnoj Americi, a sve više i u ostalim delovima sveta, koji terapiju sprovode na bazi lekova koji blokiraju efekat opojnih droga, čime se sprečava ponovna upotreba opojnih supstanci.

Pokazatelji uspeha u fazi rehabilitacije i prevencije recidiva

Svi oblici lečenja bolesti zavisnosti u fazi rehabilitacije sprovode se sa ciljem da se postignu sledeća četiri rezultata:

• Da se održi fiziološki i emocionalno poboljšano stanje postignuto u toku   detoksikacije/stabilizacije, da se spreči potreba za ponovnom   detoksikacijom (u terapijama sa apstinencijom kao osnovnim ciljem);
Da se podstrekne i održi smanjena upotreba alkohola i opojnih droga;
Da se poduči, oblikuje i podrži ponašanje koje vodi ka poboljšanju ličnog   zdravlja, uspešnijem   funkcionisanju u društvu, i smanjenom riziku po   zdravlje i sigurnost ostale javnosti (npr. HIV/SIDA);
Da se poduče i podstreknu promene u ponašanju i stilu življenja koje   isključuju upotrebu droge.


Važni faktori u određivanju ishoda lečenja

Glavni čionioci ili sastavni delovi lečenja koji vode ka boljem ishodu lečenja nakon faze rehabilitacije, jesu:

• Što duži period lečenja
Pojačana motivacija (finansijska podrška za pohađanje programa i   apstinenciju)
Individualni razgovori sa ličnim stručnim savetnikom
Korišćenje usluga zvaničnih ustanova za mentalno zdravlje,   zapošljavanje i zaštitu porodice
Upotreba lekova kojima se suzbija žudnja za drogom i ujedno efekat   droge i kojima se smanjuju   psihički simptomi
Pripadanje i učestvovanje u aktivnostima grupa za samopomoć nakon   rehabilitacije